KPI ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Харилцагч Oct 13, 2020

Рестораны үзүүлэлт

 • Борлуулалтын дүн, тоо ширхэг
 • 5 минутандаа захиалгаа авсан хувь
 • 25 миунтанд захиалгаа бэлтгэж гаргасан хувь
 • Бүх хоол нээлттэй байсан хувь
 • Ресторан нээлттэй байсан хувь
 • Үнэлгээ
 • Комментууд
 • 7х борлуулалтын үзүүлэлт
  ТокТок үйл ажиллагааны үзүүлэлт
 • Цагтаа хүргэсэн хувь